top of page

CONTRACT

LEELA YOGA MEDLEMSKAPSAVTALE

If you are a non-norwegian speaker and need a translation or further explanation of the below text, please seek the necessary help. Do not under any circumstance sign an agreement you do not understand fully.

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer hos Leela Gamlebyen fra og med 01.02.2021. Vilkårene utgjør en del av medlemsavtalen mellom personen ("Medlemmet") som er navngitt i avtalen og Leela Gamlebyen AS ("Leela Gamlebyen "). Leela Gamlebyen forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

 

Generelle vilkår for handel over Internett

• Ved kjøp av en vare eller tjeneste over Internett har du som kunde alltid 14 dagers angrerett etter Angrerettloven.

• Angreretten gjelder i Norge og i EU/EØS-land.

• Ved kjøp av medlemskap hos Leela Gamlebyen på Leela Gamlebyen sin nettside, har Medlemmet rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Leela innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen jmf. angrerettloven §11.

• For oppsigelse etter 14 dager, se punkt 8 - 12 under generelle vilkår for medlemskap.

 

Generelle vilkår for medlemskap

1. Medlemskap hos Leela Gamlebyen kan søkes av myndige personer som:

• Ikke skylder Leela Gamlebyen penger for tidligere medlemskap.

• Har allmenn god helsetilstand.

2. Medlemskapet gjelder fra og med første beløp er registrert betalt hos Leela Gamlebyen og i det omfang og for den perioden som Medlemmet har bundet seg til ved innmelding.

3. Medlemskapet gir Medlemmet mulighet til å melde seg på og delta på alle timene på Leela Gamlebyen til enhver tid oppdaterte timeplan på www.leelagamlebyen.no. Leela Gamlebyen forbeholder seg retten til å endre timeplanen. Kurs og workshops er ikke inkludert i medlemskapet.

4. All praktisering på timer, kurs og workshops i Leela Gamlebyen sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at hvert medlem kjenner sin kropp og sine begrensninger best, uavhengig av hva hver enkelt instruktør måtte instruere, og Leela Gamlebyen AS og Leela Gamlebyen sine instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader Medlemmet måtte pådra seg under en klasse, et kurs eller en workshop.

5. Instruktørene på timeplanen er ikke fast ansatt hos Leela Gamlebyen, og yogastil og -filosofi undervist under timen står hver enkelt instruktør ansvarlig for.

6. Leela Gamlebyen sine medlemskap og priser fremgår av Leela Gamlebyen sin til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på www.leelagamlebyen.no

7. Det er ett (1) års bindingstid på alle Medlemskapene så fremt ikke et annet alternativ er valgt. Alle medlemskap løper til oppsigelse, og ved medlemskap uten bindingstid, så vel som på medlemskap med utløpt bindingstid, er oppsigelsestiden én (1) måned. Oppsigelsen må sendes skriftlig jf punkt 29.

8. Om medlemmet ønsker å kansellere medlemskapet sitt før den eventuelle bindingstiden har gått ut kan dette gjøres mot et vederlag på hhv 2000,- NOK for LEELA medlemmer, 1500,- NOK for VIDYA medlemmer og 1200,- NOK for SURYA medlemmer.

9. Bedriftsmedlemskap har ingen bindingstid, men regelen om en (1) måneds oppsigelsestid for bedriftsmedlemmer gjelder også vårt Bedriftsmedlemskap. Bedriften må til enhver tid ha minimum 8 betalende medlemmer hos Leela Gamlebyen for å være berettiget medlemskapet Bedrift.

10. Medlemmer har muligheten til å fryse medlemskapet sitt hos Leela Gamlebyen. "Frys" betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode. Ved frys vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for slik at medlemskapets varighet blir totalt tolv (12) betalende måneder. Frysing av medlemskap utføres av Medlemmet selv i Medlemmets egen profil mot et vederlag på 50,- NOK for medlemskap med binding. Medlemskap uten binding kan fryse uten vederlag.

11. Medlemmet har rett til å endre et Medlemskap med binding kun etter at bindingstiden har gått ut. Endring av medlemskap utføres av Medlemmet selv i Medlemmets egen profil.

12. Gyldig studentbevis for fulltidsstudier må kunne fremvises ved kjøp av studentabonnementet VIDYA. Du kan få studentrabatt hvis du er under 30 år og studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen eller er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4. Norske utenlandsstudenter som mottar støtte fra Lånekassen, får også studentrabatt. For utvekslingsstudenter som tar heltidsstudier i Norge er det også mulig å få studentrabatt.

13. Hvis kunden ikke ønsker å binde seg til ett år er dette mulig å inngå et Medlemskap uten binding mot et høyere månedlig beløp. Priser fremgår av Leela Gamlebyen sin til enhver tid gjeldende prisliste på www.leelagamlebyen.no. Vær oppmerksom på at også Medlemskap uten binding løper til oppsigelse. Medlemskapet fornyes automatisk, og det er én (1) måneds oppsigelsesfrist.

14. Hvis kunden ønsker å betale ett års medlemskap på én gang reduseres engangsbeløpet etter ett år på lik linje med Medlemskap med binding. Det gis ingen refusjon av forhåndsbetalt medlemsavgift uavhengig av årsak.

15. Medlemmet har påtatt seg ansvaret å dekke det månedlige beløpet og skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. Leela Gamlebyen til enhver tid gjeldende prisliste. Med mindre kunden har valgt å betale for hele året på én gang, trekkes månedsavgiften fast hver måned på den datoen Medlemmet valgte da Medlemmet meldte seg inn hos Leela Gamlebyen og det er Medlemmets ansvar å ha dekning på konto til å betale dette. Hvis ikke Medlemmet har dekning på konto den gitte dato prøves beløpet trukket jevnlig så lenge bindingstiden løper. Ikke-betalende Medlemmer som har Medlemskap uten binding mister muligheten til å booke timer hos Leela Gamlebyen dersom betaling er mer enn 90 dager forsinket. Så lenge medlem uten binding ikke har gitt skriftlig beskjed til Leela Gamlebyen om at Medlemskapet ønskes avsluttet, vil Leela Gamlebyen sende en faktura for ikke-betalte måneder etter 90 dager og avslutte Medlemskapet.

16. Dersom medlemmet ikke betaler skyldig beløp innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel. Ved forsinket betaling kan Leela Gamlebyen få krevet dekket omkostninger og renter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

17. Medlemmene har prisgaranti for sin månedlige pris i bindingstiden. Endring av prisen for medlemskap kan først skje etter at bindingstid for det aktuelle Medlemmet er utløpt.

18. Medlemmet skal ikke betale vederlag dersom abonnementet er fryst iht. punkt 10.

19. Medlemmet plikter å: o Gjøre seg kjent med og følge Leela Gamlebyens til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler som finnes på www.leelagamlebyen.no.

• Ikke bruke dopingmidler eller andre ulovlige substanser

• Informere Leela Gamlebyen om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (f.eks. navn, kontonummer, kortnummer og adresse.)

• Alltid ha gyldig legitimasjon med til Leela Gamlebyens lokaler. Leela Gamlebyen vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

20. Leela Gamlebyen gir informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e-postadressen medlemmet har oppgitt til Leela Gamlebyen ved innmelding. Medlemmet er ansvarlig for å informere Leela Gamlebyen om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-post, telefonnummer og lignende.)

21. Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.

22. Leela Gamlebyen kan ikke garantere at det alltid er plass på ønsket time, siden hver time har begrensede plasser. Medlemmet må ha sjekket inn hos Leela Gamlebyen minimum 10 minutter før timen starter for å være sikret plass på timen. De siste 10 minuttene før timen starter går de eventuelt ledige plassene til drop-in kunder og venteliste. Dette gjelder også for andre tjenester og tilbud der tilgangen er begrenset.

23. Medlemmet kan melde seg på en time helt opp til timen starter. Medlemmet må avbestille en time minimum 2 timer før timen starter dersom Medlemmet ikke skal delta på timen til tross for tidligere å ha meldt seg på. Avmelding er viktig for å åpne opp plasser for andre medlemmer. NB! Hvis du glemmer å melde deg av tre (3) ganger i løpet av et tidsrom på tre (3) uker blir du automatisk suspendert fra å melde deg på klasser i to (2) uker.

24. I ferier og høytider vil åpningstidene være kortere ettersom timeplanen vil justeres og inneholde færre timer enn resten av året. Leela Gamlebyen er stengt og det holdes ingen timer på offentlige helligdager. 25. Alle verdier i Leela Gamlebyen lokaler oppbevares på eget ansvar. Leela Gamlebyen er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Leela Gamlebyen.

26. Leela Gamlebyen forplikter seg til å ikke gi ut personlige opplysninger fra medlemmet til tredjeparter uten medlemmets samtykke. All kundedata oppbevares i henhold til gjeldende GDPR og norsk lov.

27. Ved inngåelse av denne Avtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at Leela Gamlebyen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, epost osv.) for å informere om og markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Leela Gamlebyen.

28. Samtykket fra Medlemmet, angående punkt 26 og 27 gjelder mens Medlemsavtalen løper og i en periode på tre (3) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Leela Gamlebyen (som f.eks. rabatt på senere innmelding.)

29. Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden om Medlemmet har et abonnement med binding. Etter den eventuelle bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Dersom Medlemmet ikke ønsker dette, må skriftlig beskjed gis Leela Gamlebyen minst én måned før siste betalingsdato. Ved løpende avtaleforhold er oppsigelsestiden én (1) måned pluss tid mellom betalingsdato og dato oppsigelse er mottatt. Dersom Medlemmet for eksempel sier opp 5. mai og har betalingsdato den 20. hver måned, må Medlemmet betale den 20. mai og kan benytte seg av Leela Yogas tjenester frem til 20. juni. I særskilte tilfeller kan bindingstiden brytes mot et vederlag jfr punkt 8.

30. Oppsigelsen skal skje skriftlig via epost og skal være Leela Gamlebyen i hende innen én (1) måned før endringen iverksettes. Oppsigelse per brev, SMS, sosiale medier, over telefon eller muntlig aksepteres ikke.

31. Medlemmer som på grunn av dokumenterbare uforutsette hendelser, for eksempel lengre tids sykdom etc., eller dersom Leela Gamlebyen og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan Medlemsavtalen søkes om terminert uavhengig av bindingsperioden. Leela Gamlebyen kan forespørre Medlemmet om en skriftlig uttalelse fra helsepersonell, som tilsier at det ikke er forsvarlig at medlemmet praktiserer yoga. Uforutsette hendelser som ikke rammer Medlemmet direkte, er ikke grunnlag for å terminere kontrakt.

32. Leela Gamlebyen er ikke ansvarlig for hendelser som forhindrer Medlemmet fra å benytte Leela Gamlebyen sine tjenester dersom disse hendelsene er utenfor Leela Gamlebyen sin kontroll, samt ikke mulig for Leela Gamlebyen å forutse følgene av (Force Majeure).

33. Dersom Medlemmet velger å ikke benytte seg av Leela Gamlebyen sine tjenester i perioder der Medlemskapet er aktivt, gir det ikke mulighet for refusjon for Medlemmet.

34. Medlemmet forplikter seg til å respektere og etterleve de til enhver tid gjeldende trivselsregler publisert på www.leelagamlebyen.no. Dersom Medlemmet ikke respekterer dette, kan Medlemmet nektes tilgang til Leela Gamlebyen sine lokaler.

35. Medlemskapet er underlagt norsk lov.

 

 

bottom of page